Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2021
Vanwege corona kon er bijna twee jaar geen ledenvergadering georganiseerd worden en moesten twee al ingeplande vergaderingen geannuleerd worden.Om voldoende rekening te kunnen houden met de coronavoorschriften werd de leden voor deze vergadering gevraagd om vooraf te melden of men aanwezig kon zijn of niet.
Aangemeld 45 leden.
Afgemeld 25 leden.
Geen melding 30 leden.
Van de 45 aangemelde leden waren er 41 aanwezig.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen laatste ledenvergadering
 3. Jaarverslag 2020/2021 (algemeen en sportief)
 4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 5. Verslag kascommissie over 2020
 6. Decharge bestuur
 7. Samenstelling kascommissie
 8. Vaststellen contributie

Jubilarissen

Pauze…………………………

 1. Bestuurssamenstelling en verkiezing
 2. Samenstelling activiteitencommissie
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Bovenstaande agenda werd aan de leden toegestuurd waarbij ook onderstaande extra informatie, merendeels in verband met alle coronabeperkingen waarmee we te maken gehad hebben, toegevoegd werd:
De laatste ledenvergadering was op 28 november 2019 (HALV). Door de beperkingen vanwege corona kon er in 2020 geen ledenvergadering plaatsvinden. De notulen van de laatste vergadering werden in oktober 2020 aan alle leden per mail toegestuurd evenals het jaarverslag over het seizoen 2019/2020 en een verslag van de kascommissie over 2019. Ook de nog openstaande antwoorden op vragen uit de rondvraag van deze HALV werden hierbij beantwoord. Voor de leden zonder mail hebben al deze stukken ook nog geruime tijd ter inzage gelegen bij het mededelingenbord. Alle leden werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze stukken en vragen te stellen. Er zijn hierop geen reacties bij het bestuur binnen gekomen.
-Joris Wijnen was in 2020 statutair aftredend en herkiesbaar. Dit is in oktober 2020 kenbaar gemaakt aan alle leden met de mogelijkheid voor andere leden om zich kandidaat te stellen. Er hebben zich destijds geen andere kandidaten gemeld.
-In de kascommissie was Dré Verlinden afgelopen jaar na drie jaar statutair aftredend. Door het ontbreken van een ALV in 2020 konden er geen wijzigingen in de kascommissie officieel bekrachtigd worden. 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom met een extra welkom voor de nieuwe leden. Ondanks alle coronamalaise konden we sinds de laatste ledenvergadering van 28 november 2019 toch veel nieuwe leden in het ledenbestand opnemen.
Helaas zijn in ons in deze periode van bijna twee jaar ook vijf leden ontvallen: Jac Smedts, Jo Wijnen, Piet Seelen en Sraar Walraven.
De voorzitter vraagt om een stille onderbreking van de vergadering om deze leden en al onze overleden leden en overleden naasten te gedenken.

 1. Notulen halfjaarlijkse algemene leden vergadering van 28 november 2019

Zie ook de toelichting bij de agenda waarin duidelijk gemaakt is dat er gedurende de coronasluitingen geen gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om hierop te reageren of vragen te stellen. De voorzitter vraagt echter nogmaals of er opmerkingen zijn over dit verslag. Er zijn ook nu geen opmerkingen en de notulen worden daarmee door de ALV goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2020/2021 (algemeen en sportief)

Ook het jaarverslag werd aan alle leden toegestuurd en ter inzage gelegd bij het mededelingenbord.

Er zijn geen opmerkingen en de ALV gaat akkoord met het verslag.

 1. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

Over 2019 werd ook een verslag van de kascommissie toegestuurd aan de leden en ter inzage gelegd.

Hier zijn geen reacties op binnengekomen.

Alle aanwezige leden krijgen inzage in het financiële overzicht van de vereniging. Corona heeft duidelijk zijn weerslag gehad op het financiële gebeuren van de vereniging. Alleen in een gedeelte van het eerste en derde kwartaal kon er gebeugeld worden. In lijn hiermee was er een grote impact op de inkomsten, uitgaven en de begroting. Omdat ook het bedrijfsleven voor een groot deel te lijden had onder corona werden sponsoren de gelegenheid geboden hun bijdrage te doen op basis van vrijwilligheid. De penningmeester geeft een nadere toelichting en vragen worden naar tevredenheid beantwoord.

 1. Verslag kascommissie over 2020

Dré Verlinden doet verslag. Dré benadrukt dat het een heel bijzonder jaar was door de grote invloed van de corona epidemie op alle activiteiten binnen de vereniging en daarmee op de financiën.  De bevindingen van de kascommissie zijn positief. De financiële administratie is professioneel en solide. De commissie geeft een positief advies naar de vergadering voor decharge. De voorzitter bedankt Dré voor de bevindingen en duidelijke toelichting.

 1. Décharge bestuur

De voorzitter vraagt instemming van de vergadering over hetgeen onder de agendapunten 4 en 5 naar voren is gekomen. Alle aanwezige leden geven met hand opsteken hun akkoord en daarmee decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie voor hun correcte werk en bevindingen. Een spontaan applaus van de aanwezigen volgt.

 1. Samenstelling kascommissie

Piet Lenders is aftredend en niet herkiesbaar. Piet kan helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn. De gebruikelijke bloemen bij een aftredend lid zullen bij hem thuis bezorgd worden. De voorzitter vraagt de vergadering of er iemand de plaats van Piet over wil nemen. Hay Maessen meldt zich en de vergadering gaat per acclamatie akkoord.

 1. Vaststellen contributie

De voorzitter stelt namens het bestuur voor om de contributie te handhaven op 34 euro per jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
==================================================================================

Voor de pauze wordt aandacht besteed aan onze jubilarissen Joep Nijssen en Jo Hendrix. Beiden zijn 40 jaar lid!  Dit is geen bondsjubileum, maar zeker wel een verenigingsjubileum om even bij stil te staan.
Joep Nijssen wordt gehuldigd met het opspelden van de verenigingsspeld voor het 40-jarig lidmaatschap en het overhandigen van een grote bos bloemen.
Jo kan helaas niet aanwezig zijn en zal komende week thuis bezocht worden om op dezelfde manier gehuldigd te worden voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Joep trakteert gedurende de pauze alle leden op een consumptie.
===================================================================================

 1. Bestuurssamenstelling en verkiezing

Mart Hendrix en Nol Daams zijn in 2021 statutair aftredend. Nol Daams is herkiesbaar. Mart Hendrix is niet herkiesbaar maar heeft aangegeven het komende jaar nog de nodige ondersteuning te willen geven en graag mee te willen helpen om een nieuw bestuurslid in te werken.
De voorzitter spreekt een speciaal dankwoord uit en overhandigd een gepast cadeau en een bos bloemen.
De voorzitter vraagt de vergadering om met een drietal leden een stemcommissie te vormen voor een schriftelijke stemming.
Het bestuur draagt Twan Gooren voor als nieuw bestuurslid en Nol Daams is herkiesbaar. Beide leden worden met volle instemming door de vergadering gekozen respectievelijk herkozen, gevolgd door een applaus.

 1. Samenstelling activiteitencommissie.

Sjaak Verbong heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de activiteitencommissie.
De voorzitter bedankt Sjaak voor zijn inzet en overhandigd hem een bos bloemen.

 1. Mededelingen

*Frank Peters heeft aangegeven te willen stoppen met het bijhouden van onderdelen van de website.
Frank kan niet aanwezig zijn. Een gepast cadeau zal bij hem thuisgebracht worden. Frank bedankt voor je inzet.
*Er is een overzicht met taakverdeling gemaakt van leden die zich op de een of andere manier verdienstelijk willen maken op het gebied van onderhoud. De lijst komt op het informatiebord.
*In verband met het late tijdstip in het jaar van deze uitgestelde ALV wordt voorgesteld om dit jaar geen HALV meer te houden. De vergadering stemt hier mee in
*De voorzitter wijst nogmaals op de regels voor het scheiden van het afval waar nog regelmatig tegen gezondigd wordt.
*Alle teams worden verzocht om een foto van het team aan te leveren voor op de website.

 1. Rondvraag

Jeu Smits
Wanneer wordt de contributie geïnd?
Dit jaar is het innen van de contributie uitgesteld vanwege de weinige beugelmogelijkheden voor de leden door de coronavoorschriften. Volgend jaar zal de contributie gewoon weer in april geëind worden.

Guido Sonnemans
Vaak is het binnen te warm en dan worden de deuren tegen elkaar opengezet. Dan komen er muggen binnen. De airco wordt niet gebruikt vanwege overdreven koud luchtstromingen. Kan dit misschien verholpen worden met afschermen of beter geleiden van de lucht uit de airco?

De voorzitter zegt toe dat bekeken wordt wat we kunnen doen.

Dré Verlinden
Dré wijst op het bestaan en het belang van de wet WBTR voor verenigingen die op 1 juli 2021 is ingegaan.

De voorzitter geeft aan dat we dit ook al op de agenda van de bestuursvergaderingen hebben staan. Het is geen gemakkelijke materie die ook invloed kan hebben op de rechtsgeldigheid van de statuten. Bij De Treffers hebben we al goede statuten en een goed Huishoudelijk Reglement. Welke aanpassingen er eventueel gedaan moeten worden ten aanzien van de bestuurlijke regelgeving gaan we onderzoeken en eventuele vragen zullen we ook neerleggen bij een notaris. Kortom het heeft onze volle aandacht.

Paul Wijnhoven
Paul vraagt zich af of alle leden handelen volgens de juiste naleving van de regelgeving m.b.t corona.
De voorzitter geeft aan dat er veel berichten van de overheid en ook in de media zijn. Vaak is dit verwarrend omdat het ook vaak wijzigt of niet helemaal duidelijk beschreven is. Op 23 september aanstaande is er een voorzittersoverleg van de NBB-leden waar dit ook aan de orde komt. Wij streven er in elk geval naar om volledig te voldoen aan de regelgeving en de leden daarop te wijzen.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met het bedanken van alle leden voor hun aanwezigheid en actieve deelname aan deze vergadering en de inzet bij alle clubwerkzaamheden gedurende een erg moeilijke periode en biedt namens de vereniging voor iedereen een consumptie aan.

 

                                                                       Met vriendelijke beugelgroet, Mart Duijf