Heeft u vragen?

Stuur ons een bericht, dan nemen wij contact met u op.

  Beugelclub de Treffers Maasbree
  Breetse Peelweg 1d
  5993NC Maasbree
  Tel. 077-4651983
  E-mail: info@beugelclubdetreffers.nl
  Voor verhuur: verhuur@beugelclubdetreffers.nl

  Bezoek ons ook op Facebook!

  Middagen:
  Dinsdagmiddag – Vrijdagmiddag
  Vanaf: 13:00 uur – 17:30 uur

  Clubavonden:
  Dinsdagavond – Donderdagavond
  Vanaf: 19:30 uur tot 23:30 uur

  Zaterdagavond ( geen competitie )
  Vanaf: 19.30 uur – 0:30 uur

  Voorzitter: Robbert Schoester
  06 – 45 24 95 61

  Secretaris: Paul Cox
  06 – 11 12 96 59

  Penningmeester: Mark van der Koelen
  06 – 43 23 25 24

  Bestuurslid: Nol Daams
  06 – 18 56 28 04

  Bestuurslid: Twan Gooren
  06 – 28 61 11 81

  Bestuurslid: Erik Wijnands
  06 – 28 08 34 52

  Dat is natuurlijk mogelijk! Kijk bij Verhuur voor meer info!

  Nee dat hoeft. Niet leden mogen te allen tijde binnenlopen om eens kennis te maken met de beugelsport!

  Privacy Policy

  Beugelclub de Treffers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beugelclub de Treffers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Beugelclub de Treffers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
  Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Beugelclub de Treffers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
  • Het plaatsen van wedstrijdgegevens en foto’s op de website.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De lidmaatschapsovereenkomst;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beugelclub de Treffers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • IBAN gegevens;
  • Eventueel foto’s

  Uw persoonsgegevens worden door Beugelclub de Treffers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  Beugelclub de Treffers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Beugelclub de Treffers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens
  Beugelclub de Treffers
  Breetse Peelweg 1D
  5993 NC Maasbree
  info@beugelclubdetreffers.nl