Agenda ALV 2022

Beste Treffers,

Onderstaand de definitieve agenda voor onze ALV op 30 juni 2022. Aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw. 

 1. Opening
  Welkom nieuwe leden
  Gedenken overleden leden en naasten
 1. Notulen laatste ledenvergadering van 15 september 2021
 2. Jaarverslag 2021/2022 (algemeen en sportief) 
 3. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
 4. Verslag kascommissie over 2021
 5. Decharge bestuur
 6. Samenstelling kascommissie
 7. Invoering bestuursreglement in overeenstemming met de WBTR en stemming door de ALV
 8. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (o.a. in verband met WBTR) en stemming door ALV
 9. Vaststellen contributie
 10. Huldiging jubilarissen Jo Duijf en Koos van Lier (resp. 25 en 40 jaar lid van De Treffers).

Pauze…………………………

 1. Samenstelling activiteitencommissie
 2. Prijzen consumpties en baanhuur
 3. Bestuursverkiezing

Kandidatuur Erik Wijnands, Mart Duijf en Robbert Schoester

Verkiezing voorzitter

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toelichtingen

Agendapunten 08 en 09:

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan en moeten verenigingen voldoen aan deze wet. Hiertoe heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld en het Huishoudelijk Reglement aangepast. Verder heeft het Huishoudelijk Reglement op enkele punten een kleine update nodig. Het bestuursreglement en het Huishoudelijk Reglement vormen een aanvulling op de statuten. Na overleg met notaris “Mobers & Smolenaers” te Panningen is duidelijk geworden dat onze statuten niet aangepast hoeven te worden.

Agendapunt 14:

Door een samenloop van omstandigheden voor en tijdens hun bestuursperiode zijn de voorzitter en de secretaris volgens de statuten dit jaar gelijktijdig aftredend. Een onwenselijke situatie. Om voor iedereen zeer begrijpelijke redenen heeft Theo van den Beuken aangegeven te stoppen als voorzitter en bestuurslid. Mart Duijf heeft aangegeven om (voor ondersteuning bij de secretariaatswerkzaamheden) voorlopig toch nog aan te willen blijven als bestuurslid. Wij zijn blij dat ook Robbert Schoester bereid is gevonden om toe te treden tot het bestuur en om de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Zoals bekend heeft Erik Wijnands eerder al aangegeven bereid te zijn om toe te treden tot het bestuur. Er hebben zich geen andere kandidaat-bestuursleden gemeld. Ook zijn er geen aanvullende agendapunten ingebracht.

Documenten ten behoeve van de agendapunten 02., 03., 08. en 09. zijn per mail aan alle leden toegestuurd.

Voor de leden zonder mail liggen deze documenten al geruime tijd ter inzage in het clublokaal.

                                                                           Het bestuur.

Door |2022-06-27T12:00:13+02:00juni 27th, 2022|Treffers Nieuws|0 Reacties

Notulen ALV 2019-09-15

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2021
Vanwege corona kon er bijna twee jaar geen ledenvergadering georganiseerd worden en moesten twee al ingeplande vergaderingen geannuleerd worden.Om voldoende rekening te kunnen houden met de coronavoorschriften werd de leden voor deze vergadering gevraagd om vooraf te melden of men aanwezig kon zijn of niet.
Aangemeld 45 leden.
Afgemeld 25 leden.
Geen melding 30 leden.
Van de 45 aangemelde leden waren er 41 aanwezig.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen laatste ledenvergadering
 3. Jaarverslag 2020/2021 (algemeen en sportief)
 4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 5. Verslag kascommissie over 2020
 6. Decharge bestuur
 7. Samenstelling kascommissie
 8. Vaststellen contributie

Jubilarissen

Pauze…………………………

 1. Bestuurssamenstelling en verkiezing
 2. Samenstelling activiteitencommissie
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Bovenstaande agenda werd aan de leden toegestuurd waarbij ook onderstaande extra informatie, merendeels in verband met alle coronabeperkingen waarmee we te maken gehad hebben, toegevoegd werd:
De laatste ledenvergadering was op 28 november 2019 (HALV). Door de beperkingen vanwege corona kon er in 2020 geen ledenvergadering plaatsvinden. De notulen van de laatste vergadering werden in oktober 2020 aan alle leden per mail toegestuurd evenals het jaarverslag over het seizoen 2019/2020 en een verslag van de kascommissie over 2019. Ook de nog openstaande antwoorden op vragen uit de rondvraag van deze HALV werden hierbij beantwoord. Voor de leden zonder mail hebben al deze stukken ook nog geruime tijd ter inzage gelegen bij het mededelingenbord. Alle leden werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze stukken en vragen te stellen. Er zijn hierop geen reacties bij het bestuur binnen gekomen.
-Joris Wijnen was in 2020 statutair aftredend en herkiesbaar. Dit is in oktober 2020 kenbaar gemaakt aan alle leden met de mogelijkheid voor andere leden om zich kandidaat te stellen. Er hebben zich destijds geen andere kandidaten gemeld.
-In de kascommissie was Dré Verlinden afgelopen jaar na drie jaar statutair aftredend. Door het ontbreken van een ALV in 2020 konden er geen wijzigingen in de kascommissie officieel bekrachtigd worden. 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom met een extra welkom voor de nieuwe leden. Ondanks alle coronamalaise konden we sinds de laatste ledenvergadering van 28 november 2019 toch veel nieuwe leden in het ledenbestand opnemen.
Helaas zijn in ons in deze periode van bijna twee jaar ook vijf leden ontvallen: Jac Smedts, Jo Wijnen, Piet Seelen en Sraar Walraven.
De voorzitter vraagt om een stille onderbreking van de vergadering om deze leden en al onze overleden leden en overleden naasten te gedenken.

 1. Notulen halfjaarlijkse algemene leden vergadering van 28 november 2019

Zie ook de toelichting bij de agenda waarin duidelijk gemaakt is dat er gedurende de coronasluitingen geen gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om hierop te reageren of vragen te stellen. De voorzitter vraagt echter nogmaals of er opmerkingen zijn over dit verslag. Er zijn ook nu geen opmerkingen en de notulen worden daarmee door de ALV goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2020/2021 (algemeen en sportief)

Ook het jaarverslag werd aan alle leden toegestuurd en ter inzage gelegd bij het mededelingenbord.

Er zijn geen opmerkingen en de ALV gaat akkoord met het verslag.

 1. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

Over 2019 werd ook een verslag van de kascommissie toegestuurd aan de leden en ter inzage gelegd.

Hier zijn geen reacties op binnengekomen.

Alle aanwezige leden krijgen inzage in het financiële overzicht van de vereniging. Corona heeft duidelijk zijn weerslag gehad op het financiële gebeuren van de vereniging. Alleen in een gedeelte van het eerste en derde kwartaal kon er gebeugeld worden. In lijn hiermee was er een grote impact op de inkomsten, uitgaven en de begroting. Omdat ook het bedrijfsleven voor een groot deel te lijden had onder corona werden sponsoren de gelegenheid geboden hun bijdrage te doen op basis van vrijwilligheid. De penningmeester geeft een nadere toelichting en vragen worden naar tevredenheid beantwoord.

 1. Verslag kascommissie over 2020

Dré Verlinden doet verslag. Dré benadrukt dat het een heel bijzonder jaar was door de grote invloed van de corona epidemie op alle activiteiten binnen de vereniging en daarmee op de financiën.  De bevindingen van de kascommissie zijn positief. De financiële administratie is professioneel en solide. De commissie geeft een positief advies naar de vergadering voor decharge. De voorzitter bedankt Dré voor de bevindingen en duidelijke toelichting.

 1. Décharge bestuur

De voorzitter vraagt instemming van de vergadering over hetgeen onder de agendapunten 4 en 5 naar voren is gekomen. Alle aanwezige leden geven met hand opsteken hun akkoord en daarmee decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie voor hun correcte werk en bevindingen. Een spontaan applaus van de aanwezigen volgt.

 1. Samenstelling kascommissie

Piet Lenders is aftredend en niet herkiesbaar. Piet kan helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn. De gebruikelijke bloemen bij een aftredend lid zullen bij hem thuis bezorgd worden. De voorzitter vraagt de vergadering of er iemand de plaats van Piet over wil nemen. Hay Maessen meldt zich en de vergadering gaat per acclamatie akkoord.

 1. Vaststellen contributie

De voorzitter stelt namens het bestuur voor om de contributie te handhaven op 34 euro per jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
==================================================================================

Voor de pauze wordt aandacht besteed aan onze jubilarissen Joep Nijssen en Jo Hendrix. Beiden zijn 40 jaar lid!  Dit is geen bondsjubileum, maar zeker wel een verenigingsjubileum om even bij stil te staan.
Joep Nijssen wordt gehuldigd met het opspelden van de verenigingsspeld voor het 40-jarig lidmaatschap en het overhandigen van een grote bos bloemen.
Jo kan helaas niet aanwezig zijn en zal komende week thuis bezocht worden om op dezelfde manier gehuldigd te worden voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Joep trakteert gedurende de pauze alle leden op een consumptie.
===================================================================================

 1. Bestuurssamenstelling en verkiezing

Mart Hendrix en Nol Daams zijn in 2021 statutair aftredend. Nol Daams is herkiesbaar. Mart Hendrix is niet herkiesbaar maar heeft aangegeven het komende jaar nog de nodige ondersteuning te willen geven en graag mee te willen helpen om een nieuw bestuurslid in te werken.
De voorzitter spreekt een speciaal dankwoord uit en overhandigd een gepast cadeau en een bos bloemen.
De voorzitter vraagt de vergadering om met een drietal leden een stemcommissie te vormen voor een schriftelijke stemming.
Het bestuur draagt Twan Gooren voor als nieuw bestuurslid en Nol Daams is herkiesbaar. Beide leden worden met volle instemming door de vergadering gekozen respectievelijk herkozen, gevolgd door een applaus.

 1. Samenstelling activiteitencommissie.

Sjaak Verbong heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de activiteitencommissie.
De voorzitter bedankt Sjaak voor zijn inzet en overhandigd hem een bos bloemen.

 1. Mededelingen

*Frank Peters heeft aangegeven te willen stoppen met het bijhouden van onderdelen van de website.
Frank kan niet aanwezig zijn. Een gepast cadeau zal bij hem thuisgebracht worden. Frank bedankt voor je inzet.
*Er is een overzicht met taakverdeling gemaakt van leden die zich op de een of andere manier verdienstelijk willen maken op het gebied van onderhoud. De lijst komt op het informatiebord.
*In verband met het late tijdstip in het jaar van deze uitgestelde ALV wordt voorgesteld om dit jaar geen HALV meer te houden. De vergadering stemt hier mee in
*De voorzitter wijst nogmaals op de regels voor het scheiden van het afval waar nog regelmatig tegen gezondigd wordt.
*Alle teams worden verzocht om een foto van het team aan te leveren voor op de website.

 1. Rondvraag

Jeu Smits
Wanneer wordt de contributie geïnd?
Dit jaar is het innen van de contributie uitgesteld vanwege de weinige beugelmogelijkheden voor de leden door de coronavoorschriften. Volgend jaar zal de contributie gewoon weer in april geëind worden.

Guido Sonnemans
Vaak is het binnen te warm en dan worden de deuren tegen elkaar opengezet. Dan komen er muggen binnen. De airco wordt niet gebruikt vanwege overdreven koud luchtstromingen. Kan dit misschien verholpen worden met afschermen of beter geleiden van de lucht uit de airco?

De voorzitter zegt toe dat bekeken wordt wat we kunnen doen.

Dré Verlinden
Dré wijst op het bestaan en het belang van de wet WBTR voor verenigingen die op 1 juli 2021 is ingegaan.

De voorzitter geeft aan dat we dit ook al op de agenda van de bestuursvergaderingen hebben staan. Het is geen gemakkelijke materie die ook invloed kan hebben op de rechtsgeldigheid van de statuten. Bij De Treffers hebben we al goede statuten en een goed Huishoudelijk Reglement. Welke aanpassingen er eventueel gedaan moeten worden ten aanzien van de bestuurlijke regelgeving gaan we onderzoeken en eventuele vragen zullen we ook neerleggen bij een notaris. Kortom het heeft onze volle aandacht.

Paul Wijnhoven
Paul vraagt zich af of alle leden handelen volgens de juiste naleving van de regelgeving m.b.t corona.
De voorzitter geeft aan dat er veel berichten van de overheid en ook in de media zijn. Vaak is dit verwarrend omdat het ook vaak wijzigt of niet helemaal duidelijk beschreven is. Op 23 september aanstaande is er een voorzittersoverleg van de NBB-leden waar dit ook aan de orde komt. Wij streven er in elk geval naar om volledig te voldoen aan de regelgeving en de leden daarop te wijzen.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met het bedanken van alle leden voor hun aanwezigheid en actieve deelname aan deze vergadering en de inzet bij alle clubwerkzaamheden gedurende een erg moeilijke periode en biedt namens de vereniging voor iedereen een consumptie aan.

 

                                                                       Met vriendelijke beugelgroet, Mart Duijf

Door |2022-06-17T09:56:48+02:00juni 17th, 2022|Treffers Nieuws|0 Reacties

Jaarverslag De Treffers seizoen 2021-2022

Algemeen:
Ook het afgelopen seizoen speelde corona ons nog steeds parten maar met horten en stoten kon toch een volwaardig competitie-seizoen afgemaakt worden. Helaas was het door corona niet mogelijk om een koppeltoernooi (OBB) te organiseren.

Het bestuur vergaderde 12 keer.

Vijf nieuwe leden kwamen zich melden bij de Treffers!

Helaas overleed zeer plotseling ons gewaardeerde en actieve lid Wim Jacobs.
We gedenken Wim en ook de overleden naasten van onze clubgenoten met gepaste eerbied.

De samenstelling van de teams verliep probleemloos met dank aan de teamcommissie.

We speelden met 7 teams in de avondcompetitie en met 1 team in de middagcompetitie.

De activiteitencommissie organiseerde op 30 oktober 2021 een geweldig mooie “Treffersdag”. Na twee jaar kon het weer, zij het onder strikte coronavoorwaarden en helaas zonder partners. Dit keer waren we ’s middags te gast bij schutterij St. Martinus waar we verwelkomd werden met koffie en vlaai waarna de strijd met de buks kon beginnen. Dit bleek voor veel Treffers nog geen gemakkelijke opgave: weinig flatsers, maar wel veel missers. Na een lange strijd mocht scherpschutter Guido Sonnemans zich “Koning van de Treffers” noemen. Na deze middag bij onze sympathieke schuttersvrienden konden we bij ons clublokaal gaan genieten van friet met snacks, verzorgd door Snackwagen Maasbree.  Onder begeleiding van mooie passende muziek, verzorgd door Harvest Moon, hadden we nog een zeer geslaagde avond. Al met al TOP georganiseerd door onze activiteiten-commissie!!

Na enkele malen uitstel kon op 15 september 2021 eindelijk weer eens een ALV georganiseerd worden. Corona weerhield er ons bijna twee jaar van om deze belangrijke vergadering te organiseren. Wel kon er door het bestuur via mail, schriftelijk en middels inzage bij het mededelingenbord verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De volgende documenten werden via genoemde wegen kenbaar gemaakt bij alle leden: Notulen HALV van 18 november 2019, het verslag van de kascommissie over 2019 en het jaarverslag 2019-2020. Ook de gestelde vragen in de HALV van 18 november 2019 werden op deze manier beantwoord. Blijkbaar was alles naar tevredenheid want van de geboden mogelijkheid om hierop te reageren werd geen gebruik gemaakt.

We deden weer mee aan de JUMBO-actie en CLUBSUPPORT van de RABO met mooie opbrengsten.

Bijna twee maanden later als gebruikelijk waren op 28 mei de laatste competitiewedstrijden met de dag er na een goedverzorgde heerlijke brunch gevolgd door een gezellig samenzijn.

Aan het einde van het seizoen 2021-2022 telde onze vereniging 96 leden.

Sportief:

Reguliere competitie

Met enkele coronahobbels werd toch nog een volwaardig seizoen afgesloten.

Treffers 1
Het eerste team van de Treffers kwam uit in de Lotto Ereklasse
De start met een mooie overwinning tegen Olland was veelbelovend maar gaande het seizoen kreeg onze hoofdmacht het toch heel erg moeilijk. Helaas moest Jo Hendrix door gezondheidsproblemen vroegtijdig afhaken. Aan het einde van het seizoen bleken 34 gewonnen partijen nipt voldoende om Helden 2 voor te blijven en degradatie te voorkomen.
Komend seizoen zal ook Hem Hendrix er niet meer bij zijn. Hem gaat zijn beugelcarrière voortzetten bij onze beugelvrienden in Meijel. We zullen hem node gaan missen, maar bedanken hem voor zijn jarenlange inzet als competitiespeler en trainer bij de Treffers.

Treffers 2
Ons tweede team kwam uit in de 1e klasse
Ons tweede team startte met twee nederlagen, maar hierna kwamen ze in het vervolg van de competitie verrassend goed voor de dag en leken ze zelfs af te stevenen op een kampioenschap.  Door een miraculeuze grote nederlaag in de laatste wedstrijd kwamen ze echter één puntje tekort. De titel lag voor het grijpen, maar soms kan het raar lopen. Een tweede plek is echter een mooi en onverwacht resultaat.

Treffers 3
Ons derde team speelde in de 2e klasse
De min of meer gedwongen omhooggevallen mannen van ons derde team hadden het zeer moeilijk. Het plezier spatte ervan af, zowel tijdens als na de wedstrijden, maar de punten bleven uit. Veel ringen op diverse banen staan nog na te gloeien. Aan het einde van het seizoen stonden er evenals bij onze hoofdmacht 34 winstpartijen op de ranglijst, maar helaas waren dat in deze klasse 3 winstpartijen te weinig om degradatie te voorkomen.

Treffers 4
Ons vierde team kwam uit in de 3e klasse.
De resultaten waren een beetje wisselvallig met enkele uitschieters van tweemaal “5-0” tegen Kessel en Ospel. Toch leek dit sterke team met een reeks overwinningen regelrecht op het kampioenschap af te gaan. Twee ruime “zenuwennederlagen” in de voorlaatste wedstrijden dreigden echter nog roet in het eten te gaan gooien en er was een “Angstgegner” in de vorm van Grathem 2, die ons vierde twee nederlagen bezorgde waarvan een erg pijnlijke. Maar uiteindelijk werd de rug weer gerecht en werd in de laatste wedstrijd tegen concurrent Hoogeloon in een directe confrontatie met twee puntjes de titel verdiend binnengehaald. Bij thuiskomst kregen ze een warm onthaal met bloemen en luid gejuich van de wachtende clubgenoten. Het was laat, maar het werd nog veel later….Volgend seizoen mogen zij de rol van het derde team in de tweede klasse over gaan nemen.

Treffers 5
Ons vijfde team kwam uit in de 3e klasse.
Onze “jeugd” van team 5 kwam uit in dezelfde klasse als de kampioenen van team 4. Zij speelde weer in een hogere klasse, maar dat weerhield hen er niet van om heel goed te presteren. In de eindstand zelfs maar één overwinning minder dan de kampioen! En met slechts twee puntjes meer waren ze in het linker rijtje geëindigd. Dat belooft wat voor de toekomst.

Treffers 6.
Ons zesde team kwam uit in de 4e klasse.
Ons zesde team reeg de ene overwinning aan de andere en leek ook aanspraak te mogen gaan maken op het kampioenschap. Door twee “3-2” nederlagen in de laatste twee wedstrijden tegen naaste concurrent Kessel kwam men slechts een puntje tekort. Of was het een overwinning te weinig…???? Een bittere pil…!!Maar ondanks alles een heel mooie prestatie. Proficiat met het zilver waar een dikke gouden rand aan zat!!!!

Treffers 7
Ook ons zevende team kwam uit in de 4e klasse.
Voor onze mannen van het zevende werd dit het eerste seizoen dat volledig uitgespeeld kon worden. En hoe? Wat een progressie, potentie en plezier zit er in dit team. Maar liefst negen overwinningen werden er in de wacht gesleept. Dit gaat helemaal goed komen en het is, gesteund door de dames en de kinderen, slechts wachten op hun eerste kampioenschap.

Middagcompetitie
Er werd dit seizoen met een team deelgenomen aan de middagcompetitie.In de middagcompetitie spelen veel sterke “(oud-)hoofdklassers” en ons middagteam had het daardoor niet gemakkelijk. Desondanks eindigde men met 34 winstpartijen toch nog op een mooie zesde plek.

Nederlandse Kampioenschappen NBB
De halve finales en finales in alle klassen werden onder grote belangstelling gespeeld in ons eigen beugelhome. Alleen de media lieten het op een kwalijke manier afweten.Evenals bij de laatste editie van 2020 in Hoogeloon waren er weer drie Treffers doorgedrongen tot deze finaledag. Helaas moesten enkele Treffers door corona in de voorrondes vroegtijdig afhaken. Anders hadden we zeker nog meer troeven in de eindstrijd gehad. En weer was aanstormend talent Tom Gooren van de partij. Ook Ceriel Joppen en Hay Wijnen streden mee in onze eigen arena. Helaas lootte Hay en Ceriel al meteen in de halve finale tegen elkaar. Ceriel trok met 30-24 aan het langste eind en drong dus door naar de finale, waarin hij Stefan Croonenbroek met dezelfde cijfers wist te verslaan en daarmee de titel Nederlands Kampioen binnenhaalde. In de bronzen finale was Bart Creijns uit het andere Bree te sterk voor Hay Wijnen. En dan de wedstrijden van onze Tom. In de halve finale wist hij op zeer knappe wijze de sterke maar ook zeer sportieve Huub Heijmans uit Stramproy te verslaan. Aan het einde van de partij stond 30-26 in het voordeel van Tom op de teller. En in de finale danste hij naar een ruime 30-16 overwinning op Jan Haex eveneens uit Stramproy en werd daarmee Nederlands Kampioen in de derde klasse! Er werd nog gefeest tot in de late uurtjes.

Met twee Nederlands kampioenen en een vierde plaats een mooi resultaat voor de Treffers op deze finaledag.

Beker NBB
Slechts een team van de Treffers wist zich te plaatsen voor de finaledag op 4 juni. Weer een knappe prestatie van ons zesde. In de derde confrontatie op rij met het team met twee “contractspelers” uit het buitenland was onze hoop gevestigd op een sportieve revanche. Gestreden werd op neutrale bodem in Helden. Helaas kwam men weer een puntje tekort. Het was deze keer wel duidelijk! Tweemaal zilver in een jaar mag er echter zijn.

Peel en Maas Verbroederingstoernooi 2020
Het Peel en Maas Verbroederingstoernooi zou plaats gaan vinden in Helden maar viel ten prooi aan corona.

Promotie koppeltoernooi (OBB)
Helaas kon ook dit toernooi door corona geen doorgang vinden.

Clubkampioenschappen
Door het late einde van de competitie kon dit kampioenschap pas in juni nog net op het nippertje georganiseerd worden. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de voorronden net begonnen en er waren al enkele verrassende uitkomsten. Omdat de finales pas enkele dagen voor de ALV plaats kunnen vinden kan er hier in dit jaaroverzicht geen compleet verslag opgemaakt worden.

Tot slot:

Dank aan de activiteitencommissie voor de uitstekende organisatie van alle activiteiten en dank aan alle leden voor de inzet tijdens het seizoen 2021-2022 in welke vorm dan ook. Corona was minder ingrijpend dan in de laatste twee seizoenen en kon geen afbreuk doen aan de sfeer en gezelligheid binnen de club.

Met veel enthousiaste leden gaan we weer een nieuw seizoen tegemoet met veel mooie beugelsport.

Met vriendelijke beugelgroet, Mart Duijf

Door |2022-06-17T09:56:30+02:00juni 15th, 2022|Treffers Nieuws|0 Reacties
Ga naar de bovenkant